„Snažíme sa konať čo najlepšie a nechávame za nás hovoriť našu prácu.“

Matka Tereza

ZpS Minor sa nachádza v centre obce Zborov.

Vízia nášho zariadenia je orientovaná na dosiahnutie maximálnej spokojnosti prijímateľov sociálnej služby. Dosahujeme ju sústavnou analýzou potrieb a záujmov našich klientov a opakovaným hodnotením práce našich zamestnancov a činnosti zariadenia.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV., alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Pohodlie domova v každom veku.